جنايات پطر اول - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جنايات پطر اول

پتراول كه مورخان روسي اوراپتركبيرمي نامندانساني بود باانديشه هاي متضادواعمال شگفت:وي گاه آنچنان بيرحم مي شدكه فرمان قتل صدها نفربيگناه راصادرمي كردوگاه آنچنان دلرحم كه حاضربه مرگ پرنده اي نبود .

ميرژوسكي درباره اومي گويد .

"همين آدم كه اقلاصدهزارنفرراكشت ودرهرمدرسه دونفرقزاق بيرحم گذاشت تاشاگردان بيگناه راتازيانه بزنند،نتوانست آزار شدن يك پرنده راتحمل كند .

روزي درقصرسلطنتي ،يكي ازعلماي آلمان درحضوروي براي ملكه فشارهواراتوضيح مي داد .

آنگاه نوبت آزمايش فرارسيدووي به آزمايش پرداخت .

اوگنجشكي رادرشيشه انداخته ،بتدريج هواراازدرون ظرف بيرون مي آوردتاامپراتريس ياملكه ببيندكه حيوان بيچاره ازبي هوايي چگونه مي ميرد .

همين كه پتراول ديدگنجشك بسرعت پرمي زندوبه سكرات موت افتاده است ،فرياد زيد .

بس است !اين حيوان بدبخت كاري نكرده وكسي رانيازرده ،زودآن را رهاكنيدكه برود .

"والبته اين شخص كه اينقدرپرعطوفت ودلرحم بود!پسرخود آلكسي پترويج پ،پپرادرزيركنجه كشت !

/ 151