پادشاه خرافاتي - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پادشاه خرافاتي

پادشاهان قاجارانجام بسياري كارهارااعم ازسياسي وغيرسياسي بااستخاره برگزارمي كردند .

محمدعلي شاه يكي ازآنهابود .

مجموعه استخاره هايي به خطمحمدعلي شاه باقي است .

اماآنچه كه دراين استخاره هايي جالب به چشم مي خوردومربوطبه حوادث مشروطيت مي باشداين است كه روحاني مورداعتماددربارمحمدعلي شاه كه خودضدمشروطه بود، به ميل خوآياتي رابراي محمدعلي شاه مي نوشت ومي فرستادكه تمام آن عليه مشروطه ومشروطه خواهان براي ومحمدعلي شاه نيزفريب مي خورد .

اينك دواستخاره جالب را به نظرشمامي رسانيم .

استخاره اول :بسم الله الرحمن الرحيم .

پروردگارا!اگرمن امشب توپ به درمجلس بفرستم وباقواياقوه جبريه مردم رااسكات نمايم خوب است وصلاح است استخاره خوب بيايد،والافلا،يادليل المتحيرين .

جواب ميرزا ابوطالب زنجاني كه درنامه اي براي محمدعلي شاه نوشته شده جالب توجه است .

بسم الله الرحمن الرحيم قال لاتخافاانني معكمااسمع واري .

فاتياه فقولاانارسولاربك فارسل معنابني اسرائيل ...

حكم خداوندبه حضرت موسي وحضرت هارون عليهماالسلام شدكه برويدنزدفرعون وبگوييدمافرستاده خداهستيم به سوي تو .

بني اسرائيل را همراه ماآزادكن .

سابق آيه هم مي فرمايدنترسيدماباشماهستيم .

كارهارامي بينيم وحرفهارامي شنويم .

آن وقت درپايان ،خودميرزاابوطالب نظرمي دهد .

اين كار بايداقدام بشود .

غلبه قطعي است اگرچه زحمت دراول داشته باشد .

محمدعلي شاه باورش شد .

مجلس رابه توپ بست .

لياخوف روسي باقزاقهاآزاديخواهان ونمايندگان ملت راگلوله باران كردند .

دراين حادثه عده زيادي ازبزرگان وجلوداران مشروطه كشته شدند .

دراستخاره دوم محمدعلي شاه سؤال مي كندكه اگرسيدمحمدطباطبايي و سيدعبدالله بهبهاني دوروحاني مشروطه خواه راازتهران تبعيدكند،صلاح است يانه ؟دراين موردنيزميرزاابوطالب آيه اي راآورده ،درآخرآن شخصااضافه مي كند كه .

براي بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاه اسلام پناه نصرجبيشه خداوندبه سپاهش ياري رساندنهايت عظمت دراين كارخواهدبود .

ان شاءالله

/ 151