وضع تفسير در قرن حاضر و پيدايش روش تفسير قرآن بر مبناى علوم طبيعى و اجتماعى‏ - ترجمه تفسیر المیزان جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه